Zwolnienie lekarskie a dzień (czas) wolny

MRPiPS w stanowisku z dnia z 23 czerwca 2016 r. uznało co następuje:

  • W przypadku gdy zostanie wyznaczony dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a także gdy zostanie wyznaczony dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz udzielony dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i okaże się, że data takiego dnia wolnego od pracy przypadnie w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby, to w opinii departamentu nie ma podstaw do tego, aby udzielić innego dnia wolnego od pracy w innym terminie. W takim przypadku pracodawca realizuje swój obowiązek udzielenia dnia wolnego od pracy i nie ma podstaw, aby nakładać na niego obowiązek udzielenia dnia wolnego od pracy w innym terminie
  • Powyższe dotyczy także udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych. Czas wolny udzielony w dniu, w którym pracownik będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, rekompensuje pracę nadliczbową, za którą został on udzielony, i na pracodawcy nie ciąży obowiązek udzielenia tego czasu wolnego w innym dniu.

W opinii komentatorów, stanowisko resortu dot. rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych jest krzywdzące dla pracowników, których choroba pozbawia możliwości rekompensaty nadgodzin. W takim przypadku należałoby więc przyjąć, że odbiór czasu wolnego się nie dokonał i nadgodziny pozostają nadal do zrekompensowania.