RODO: adres zameldowania i adres do korespondencji – rekrutacja

W newsletterze UODO dla Inspektorów Danych Osobowych nr 10/2021 z października 2021 r. wskazano, że pracodawca może przetwarzać takie dane osobowe, jak: adres zameldowania, ad-res zamieszkania i adres do korespondencji, nie-zbędne do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po zawarciu z pracownikiem stosunku pracy. Żądanie ich podania na etapie rekrutacji jest przedwczesne, ponieważ obowiązek zgłoszenia do ZUS istnieje dopiero od dnia nawiązania stosunku pracy.
Uwaga: Formularz ZUS ZUA przewiduje podanie szeregu danych wykraczających poza te wymienione w art. 22.1 § 1 i § 3 k.p., jak np. adres za-meldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji.