PUODO nakłada kolejną karę za brak współpracy

PUODO ogłosił w dniu 8 czerwca 2021 r. decyzję o nałożeniu na PNP SA grzywny w wysokości 22 000 PLN (ok. 4 920 EUR) za brak współpracy z PUODO oraz nieudostępnienie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań przez PUODO. W decyzji podkreślono w szczególności, że po otrzymaniu skargi PUODO zwrócił się do PNP o ustosunkowanie się do jej treści i złożenie wyjaśnień, czego ten ostatni nie uczynił.

 

UODO w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy zainicjowanej skargą, trzykrotnie zwrócił się do ukaranej Spółki z wezwaniem do ustosunkowania się do treści tej skargi oraz do złożenia wyjaśnień. Żadne ze skierowanych do Spółki wezwań nie zostało przez Spółkę odebrane pomimo dwukrotnego ich awizowania. W związku z tym wysłane Spółce wezwania zostały uznane za doręczone.

 

W decyzji podkreślone zostało, że odpowiedzialność za nieudzielenie UODO żądanych przez niego informacji spoczywa na Spółce. Nie zmienia tego okoliczność, że wezwania kierowane przez UODO do Spółki nie zostały ostatecznie przez nią odebrane.

 

źródło: strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Aktualności – UODO]