Potrącenia z wynagrodzenia a wypowiedzenie umowy

W czasie przygotowywania dokumentów koniecznych dla rozstania z pracownikiem (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę) niekiedy można spotkać się z propozycją, aby jednocześnie w tym samym dokumencie uregulować z Pracownikiem kwestie finansowe związane z roszczeniami jakie firma może mieć względem zwalnianego (np. kwota odszkodowania za zniszczone mienie). Zwykle rozwiązanie to miałoby polegać na dodaniu zapisu, że pracownik przyjmując wypowiedzenie akceptuje potrącenie z wynagrodzenia określonej kwoty.

 

Praktyka taka może być podważona; zgodnie z orzecznictwem sądowym (Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, sygn. akt VI P 125/19), niedopuszczalne jest zawarcie oświadczenia o potrąceniu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę. W rozpoznawanej sprawie sąd przyjął argumentację pracownika, że jego wolą nie była zgoda na potrącenie, a jedynie przyjęcie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Wobec tego sąd uznał, że pracownik nie wyraził zgody na potrącenie.

 

Sąd podkreślił również, że roszczenie pracodawcy najpierw musi stać się wymagane, czyli firma powinna wezwać pracownika do zapłaty określonej i udokumentowanej kwoty, a dopiero w razie braku zapłaty w określonym terminie, wierzytelność taka stawałaby się wymagalna i można byłoby regulować ja w drodze potrącenia