Informacje o liczebności związku zawodowego

W terminie do 10 stycznia organizacje zakładowe i międzyzakładowe muszą powiadomić pracodawców o tym, ilu mają członków. Jeśli firma uzna, że podana liczba jest zawyżona, sprawę rozstrzygnie sąd.

 

Informację o liczebności organizacji związkowej pracodawca powinien otrzymać od niej dwa razy w roku. Do 10 stycznia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku i do 10 lipca według stanu na 30 czerwca roku bieżącego. Obowiązek ten wynika z ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 854).

 

W informacji nie podaje się natomiast osób, które są członkami więcej niż jednej ZOZ u danego pracodawcy i zostały uwzględnione w informacji od innej organizacji. Nie wymienia się w niej też imion i nazwisk członków.

 

W przypadku międzyzakładowej organizacji związkowej uwzględnia się osoby zatrudnione u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem.