Zmiany zasad zatrudniania cudzoziemców

W związku z nowelizacjami Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 2022 roku zaczynają obowiązywać zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej lista kluczowych modyfikacji:

 

 1. Brak konieczności przedkładania dokumentu potwierdzającego miejsca zamieszkania oraz potwierdzającego stabilne i regularne źródła dochodu. W zamian cudzoziemiec musi otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy.

 

 1. Nowy tryb zmiany decyzji, w szczególności w przypadku zmiany pracodawcy lub warunków gdzie zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

 

 1. Wprowadzenie większej liczby przypadków, w których zmiana decyzji jednolitej nie będzie wymagana (Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

 

 1. Wprowadzenie szczególnych 60-dniowych terminów na rozpatrzenie wniosku licząc od dnia uzupełnienia braków oraz osobistego stawiennictwa cudzoziemca (chyba, że nie jest to wymagane) oraz szczególnych 90-dniowych terminów na rozpatrzenie sprawy dla organu odwoławczego.

 

 1. Zmiana brzmienia przepisu dot. określenia wysokości opłat za wydanie/wymianę dokumentów dla cudzoziemców w tym kart pobytu.

 

 1. W procedurach, gdzie brane są pod uwagę wysokie kwalifikacje nastąpiła zmiana dot. wysokości wynagrodzenia. Dotychczas przyjmowane było przeciętne wynagrodzenie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy, a znowelizowana ustawa wprowadza konieczność brania pod uwagę przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.
 2. Wprowadzenie podstawy prawnej dla dokonywania pouczeń za zgodą cudzoziemca w formie elektronicznej oraz podstaw prawnych dla Wojewody do wzywania cudzoziemca do przedłożenia dokumentów potwierdzających dane we wniosku o pobyt i pracę.

 

 1. Obowiązek zawiadomienia pisemnie wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych złożył wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

 1. Poszerzenie przypadków, kiedy nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na pracę (zmiana stanowiska przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków, zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, zmiana warunków pracy na zasadach określonych w art. 91 lub art. 231a Kodeksu pracy, zmiana warunków na zasadach określonych w ustawie covidowej).

 

 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do podwyższenia wynagrodzenia cudzoziemca proporcjonalnie do zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub liczby godzin, w których cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 1. Wydłużenie pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy. Powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń, poprzez zniesienie 6-miesięcznego okresu karencji pomiędzy kolejnymi oświadczeniami.

 

 1. Wydłużenie do 7 dni okresu na poinformowanie urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.