Zmiany w klasyfikacji zawodów i specjalności

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 r. pod poz. 853 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Powołany akt prawny wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.) w załączniku w części “Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”.

 

Wchodzą one w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z pewnymi wyjątkami, które weszły w życie z dniem 5 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

Uwaga: kod wykonywanego zawodu określony w ww. rozporządzeniu należy podawać w zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA).