Wnioski z kontroli PIP

Jak wynika ze sprawozdania z działalności PIP za 2020 rok, przyjętego w dniu 12.05.2022 przez Sejm, obszarami kontroli i zainteresowania PIP były w szczególności:

 

 • czas pracy (sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, zapewnianie pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego, zachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy, zapewnienie co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, a także kwestie dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych).

 

Najliczniejsza grupa nieprawidłowości ww. zakresie dotyczyła:

 

 1. braku realizacji obowiązku ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu,

 

 1. nierzetelnego ewidencjonowanie czasu pracy (często jedynym dokumentem potwierdzającym wykonywanie pracy była lista obecności, w której odnotowywano tylko obecności pracowników w pracy w poszczególnych dobach, tj. bez wskazania liczby godzin pracy),

 

 1. braku oznaczania godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach przez pracowników; naruszenie takie nie pozwalało na sprawdzenie, czy pracownikom zostały udzielone odpowiednie odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz czy nie doszło do powtórnego zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej,

 

 1. nieprzestrzeganie zasady pięciodniowego tygodnia pracy.

 

 • wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

Najliczniejsza grupa nieprawidłowości ww. zakresie dotyczyła:

 

 1. terminowości wypłaty wynagrodzenia,

 

 1. wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,

 

 1. rekompensowania pracy nadliczbowej,

 

 1. miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia.

 

 • nadużywania umów cywilnoprawnych w warunkach zatrudnienia pracowniczego, z czego PIP zakwestionował 8,8% kontrolowanych przypadków, najwięcej w branżach związanych z handlem i usługami naprawczymi (serwis),

 

Jak chodzi o skargi pracowników, to najwięcej zgłaszanych problemów dotyczyło braku terminowości wypłacanych wynagrodzeń lub wypłacanie ich w wysokości niższej niż wynikająca z umowy o pracę, a nawet poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.