Weryfikacja szczepień pracowniczych

W wydaniu z dnia 06 grudnia 2021r. GP opublikowano stanowiska PIP oraz UODO dot. legalności weryfikacji szczepień przeciw COVID przez pracodawców.

 

Wynika z nich, że:

  • interpretacja przyjęta przez Państwową Inspekcję Pracy podkreśla, że w aktualnym stanie prawnym nie ma przepisu, który zabraniałby – pod groźbą kary – kierowania żądań wobec pracowników, aby poddali się szczepieniu (a mandat można nałożyć za wykroczenie). Zatem inspektorzy pracy, w przypadku stwierdzenia takich sytuacji, poprzestają na działaniach informacyjnych, zgodnych z aktualnym stanowiskiem PIP w sprawie szczepień.

 

  • znacznie więcej ograniczeń i ewentualnych ryzyk dla firm wynika ze stanowiska UODO. Wg tej instytucji, „aby można było pozyskiwać te dane na zasadzie obowiązku ich udostępniania pracodawcy, a nie fakultatywności, powinny zostać wdrożone przepisy gwarantujące odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą. Pozyskiwanie przez pracodawcę od pracownika informacji o zaszczepieniu się podlega natomiast przede wszystkim przepisom prawa pracy. Wyznaczają one zakres danych, jakie może pozyskiwać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub zatrudnionej, jak i tryb weryfikacji tych danych (221p.). Poza danymi wymienionymi w art. 221 par. 1 i 3 k.p., pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania tylko tych danych osobowych, w stosunku do których obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa (par. 4 tego artykułu). W pozostałych przypadkach pozyskanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 221b par. 1 k.p.; zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wyłącznie w przypadku gdy przekazanie ich następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika) spełniającej warunki określone w art. 7 RODO. Z punktu widzenia UODO istotne jest, by administratorzy wykazali, że dysponują podstawą do przetwarzania danych osobowych, co wpisuje się w realizację przez nich zasady rozliczalności (art. 9 ust. 2 RODO)”.