Ustawa o sporach zbiorowych

Jak sygnalizowaliśmy w poprzednich „Aktualnościach”, rozpoczęły się prace nad nowelizacją Ustawy w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w zakresie uprawnień stron samego sporu jak i procedury (planowane było m.in. wprowadzenie badania legalności sporu zbiorowego przez Sąd).

 

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez DGP (m.in. 16.08.2022), na chwilę obecną prace zostały jednak wyhamowane, m.in. z uwagi na wątpliwości strony związkowej co do trybu procedowania samego projektu zmian jak i zastrzeżeń Ministerstwa Sprawiedliwości co do mozliwości wprowadzenia szybkiej procedury sądowej dla orzekania w takich sprawach. Zgodnie z projektem sąd miałby na to 14 dni w postępowaniu nieprocesowym, kolejne siedem dni przysługiwałoby na złożenie ewentualnej apelacji, a II instancja też musiałaby rozpatrzyć sprawę w ciągu dwóch tygodni.

 

Dalsze rozbieżności między organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi dotyczą m.in.:

  • doprecyzowania zasad ogłoszenia strajku (związki powinny zadbać, by było ono skuteczne) oraz tworzenia protokołów rozbieżności w razie braku porozumienia na etapie rokowań lub mediacji;
  • konieczności precyzyjnego określenia spraw, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, bo stworzenie otwartego katalogu (co zakłada pierwotny projekt rządowy) wywoła wątpliwości praktyczne;
  • brak przepisów o tzw. pracodawcy rzeczywistym; chodzi o to, aby zatrudnieni w podmiotach o strukturze holdingowej mogli prowadzić spór np. ze spółką matką, a nie spółką córką, która jest formalnym pracodawcą, ale w praktyce nie decyduje o warunkach pracy i wynagradzania,
  • brak zgody na wprowadzeniem dziewięciomiesięcznego maksymalnego okresu prowadzenia sporu.