Udzielanie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych

MRPiT w stanowisku z dnia 22 grudnia 2020r. wyjaśniło, że „decyzja o rozpatrzeniu wniosku pracownika o udzielenie mu takiego zwolnienia złożonego bez zachowania wymaganej formy pisemnej (np. w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego) oraz udzieleniu pracownikowi zwolnienia od pracy na takiej podstawie należy do decyzji pracodawcy”.

 

Niemniej w stanowisku zaznaczono jednak, że „trzeba przy tym również pamiętać, że wnioski pracownika o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych w każdym przypadku stanowią część dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, którą pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej (…)„.

 

Uwaga: Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151 § 2[1] K.p.). Dla wniosku tego została przewidziana forma pisemna, przy czym ustawodawca nie zastrzegł jej pod rygorem nieważności.