Sztuczna inteligencja

Trwają prace organów UE nad projektem Rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji („Akt w sprawie sztucznej inteligencji”). Zgodnie z motywem 36 tego projektu, „systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w obszarze zatrudnienia, zarządzania pracownikami i dostępu do samozatrudnienia, w szczególności do rekrutacji i wyboru kandydatów, do podejmowania decyzji o awansie i rozwiązaniu stosunku pracy oraz do przydzielania zadań, monitorowania lub oceny osób pozostających w umownych stosunkach pracy, należy również klasyfikować jako systemy wysokiego ryzyka”.

 

Oznacza to, ze firma korzystająca z takich systemów będzie musiała wdrożyć odpowiedni system zarządzania ryzykiem związanym z korzystaniem z takich systemów. Obejmuje on m.in. następujące etapy:

 

  • identyfikację i analizę znanego i dającego się przewidzieć ryzyka związanego z każdym systemem sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka;

 

  • oszacowanie i ocenę ryzyka, jakie może wystąpić podczas wykorzystywania systemu sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka zgodnie z jego przeznaczeniem i w warunkach dającego się racjonalnie przewidzieć niewłaściwego wykorzystania;

 

  • przyjęcie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem.