Ruchomy rozkład czasu pracy – ewidencja czasu pracy

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 25656 udzielonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w piśmie z 11 sierpnia 2021 r. (znak sprawy: DPP-III.054.11.2021), obowiązek ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy wynika z § 6 pkt 1 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU z 2018 r., poz. 2369). Przepis ten wyraźnie wskazuje, że ewidencja czasu pracy, zaliczana do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, obejmuje m.in. informacje o liczbie przepracowanych godzin oraz informacje dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu (dobie pracowniczej).Tym samym treść obecnie obowiązujących przepisów prawa umożliwia precyzyjne ustalenie godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników wykonujących pracę w tzw. ruchomych rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 1401 k.p. oraz weryfikowania wykorzystania przez nich minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego (art. 132 k.p.) i minimalnego 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego (art. 133 k.p.).

 

Tym samym ewidencja w ruchomych rozkładach czasu pracy musi m.in. zawierać dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.