Projekt: kontrole trzeźwości

W związku z pracami parlamentarnymi związanymi z wprowadzeniem dla pracodawców ustawowej możliwości kontroli trzeźwości pracowników, warto przyjrzeć się wnioskom wynikającym z projektowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

 

Zgodnie z tymi projektowanymi przepisami, kontrola winna być przeprowadzana:

 • przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika („analizator wydechu”); badanie wydychanego powietrza może być przeprowadzone przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru, a także bez użycia ustnika, jeżeli producent analizatora wydechu przewiduje taki sposób jego eksploatacji; przy czym jeżeli badanie analizatorem bezustnikowym wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, niezwłocznie przeprowadza się badanie analizatorem wydechu z ustnikiem;

 

 • ustnik podlega wymianie każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru;

 

 • opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej;

 

 • badania nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną;

 

 • w przypadku dokonania pomiaru oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru;

 

 • w przypadku dokonania pierwszego pomiaru oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut;

 

 • na żądanie osoby badanej, wynik badania wynoszący ponad 0,00 mg/dm3 należy zweryfikować przez dokonanie dwóch pomiarów; drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego pomiaru;

 

 • w przypadku dokonania pierwszego pomiaru i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/dm3, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu;

 

 • z badania przeprowadzonego przez organ analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół obejmujący szereg danych dotyczących badania i osoby badanej.

 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia, środkami działającymi podobnie do alkoholu są:

 • opioidy;
 • amfetamina i jej analogi;
 • kokaina;
 • tetrahydrokanabinole;
 •  benzodiazepiny

 

Badania na obecność w/w środków obejmują m.in. badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (nieinwazyjne pobranie próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia).

 

Mając na względzie wymogi procedury opisanej w Rozporządzeniu, po wejściu w życie opisanych zmian konieczne będzie zweryfikowanie Regulaminów pracy i procedur kontroli antyalkoholowych, o ile takie były w firmie wprowadzane, i dokonanie niezbędnych aktualizacji.