Praca młodocianych

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmian w wykazie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, główne motywy i kierunki zmian są następujące:

 

  1. a) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zezwolić na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach;

 

  1. b) projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie wskazanego powyżej upoważnienia oraz zastępuje dotychczasowe przepisy w tym zakresie,

 

  1. c) podkreślono znaczenie oceny ryzyka zawodowego, wymieniając ściśle jakim wymaganiom podlega ten dokument (m.in. cena ryzyka zawodowego musi być udokumentowana i potwierdzona przez pracownika służby bhp oraz lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi),

 

  1. d) zmieniono zasady związane z dopuszczaniem do ręcznych prac transportowych,

 

  1. e) uzupełniono wykaz prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu o wyroby nikotynowe oraz o treści pornograficzne,

 

  1. f) usunięto zapis dotyczący prac w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów,

 

  1. g) proponuje się dopuścić młodocianych do zdobywania umiejętności gazowego spawania, cięcia i napawania metali, a zakazać elektrycznych metod realizacji tych technologii,

 

  1. h) usunięto przepis dotyczący prac w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu;

 

  1. j) wprowadzono przepis chroniący młodocianych przed polami elektromagnetycznymi;

 

  1. k) termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 września 2022 r., tak aby nowe standardy doskonalenia zawodowego młodocianych weszły w życie z początkiem nowego roku szkolnego.