PPK a kontrole PIP

Zgodnie z komunikatem PIP wydanym w odpowiedzi na zapytanie DGP, „w związku z rozszerzeniem zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy o ściganie wykroczenia z art. 108 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (art. 10 ust. 1 pkt 14b ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy), w roku 2023 przedmiotem kontroli będzie również objęta dodatkowo kwestia nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planów Kapitałowych.”

 

Zgodnie z art. 108 ustawy o PPK ten, kto jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.