Początek niedzieli roboczej – stanowiska urzędowe

Niedziela na potrzeby przepisów o czasie pracy została zdefiniowana w art. 1519 par. 2 ustawy z 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy z 2022 r. poz. 1700. Zgodnie z tym przepisem za pracę w niedzielę i święto w przypadkach, o których mowa w art. k.p., uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6 w tym dniu a godz. 6 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

 

MRiPS w stanowisku z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie definicji niedzieli w przepisach o czasie pracy  doprecyzowało, że różne godziny niedzieli muszą spełniać jedną regułę, a mianowicie początek niedzieli musi przypadać kalendarzowo w tym dniu, a więc granicą, do której można się cofnąć jest godz. 0.00 wyznaczająca kalendarzowo początek niedzieli. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przykładowo zanegowało więc wprost możliwość ustalenia niedzieli od godz. 22 w sobotę do godz. 22 w niedzielę.

 

Pogląd  taki poparł GIP w stanowisku z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie pracy w niedzielę wskazując, że „w przepisie ustawodawca wskazał, że pracodawca może ustalić inną godzinę rozpoczęcia pracy w niedzielę, nie zaś inny dzień (sobota)”.

 

Główny Inspektorat Pracy wskazał przy tym, że błędna  definicja niedzieli może w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy będzie skutkować skierowaniem do pracodawcy wystąpienia, aby zweryfikował rozumienie niedzieli. Sam fakt takiej definicji doby niedzielnej nie pociąga za sobą odpowiedzialności wykroczeniowej, ale ta może mieć miejsce wtedy, gdy nieprawidłowa definicja niedzieli pozbawi pracownika dodatków za nadgodziny w zamian za pracę w niedzielę czy spowoduje ich zaniżenie.