Orzeczenia sądowe o których warto wiedzieć

  • Sąd Rejonowy w Olsztynie w wyroku o sygn. akt IV P 363/21 uznał, że naruszenie przez pracownika obowiązku noszenia w miejscu pracy maseczki w sytuacji, gdy firma wydała zarządzenie o takim obowiązku, jest podstawą do nałożenia kary porządkowej upomnienia na pracownika. Sąd podkreślił też, że zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

 

Sąd powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym w celu ochrony pracownika przed zarażeniem wirusową chorobą zakaźną zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych (I PKN 584/99 i III CK 652/04).

 

Sąd nie analizował przy tym, czy pracownica była gorzej traktowana niż osoby, które okazały zaświadczenie o zaszczepieniu. Nie wnikał też, czy pracodawca ją przymuszał do przekazywania danych wrażliwych. Przyznał natomiast, że powódka swoim zachowaniem naruszyła przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a pracodawca skutecznie i zasadnie nałożył na nią karę upomnienia.