Orzeczenia sądowe, o których warto wiedzieć

  • Angielski Trybunał Pracy (The Employment Tribunal) na kanwie sprawy Kubilius v. Kent Foods (sprawa 3201960/2020, wyrok z 10 lutego 2021r.) uznał, że uchybienie, zwłaszcza umyślne, regulacjom obowiązującym u kontrahenta, może być przyczyną zwolnienia pracownik W szczególności gdy dotyczą one kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Powód – zatrudniony przez Kent Food’s jako kierowca dostawczy – odmówił używania maseczki ochronnej, przebywając w ciężarówce z uchylonym oknem podczas dostawy u jednego z kluczowych klientów firmy – Tate and Lyle (przy czym kursy do tej lokalizacji pozostawały jego głównym zadaniem). Tym samym uchybił on polityce bezpieczeństwa wprowadzonej przez Tate, która nakazywała używanie maseczki ochronnej podczas przebywania na terenie przedsiębiorstwa (incydent miał miejsce, gdy zgodnie z rządowymi wytycznymi noszenie maseczek w Wielkiej Brytanii nie było jeszcze obligatoryjne). Pomimo informacji o nowej polityce oraz ponawianych próśb, kierowca odmówił założenia maseczki. W konsekwencji odmówiono mu możliwości przebywania na terenie firmy Tate, o czym został poinformowany jego pracodawca. Pracodawca, po przeprowadzeniu dochodzenia w tej sprawie zdecydował się zwolnić pracownika ze skutkiem natychmiastowym. Jako przyczynę podał rażące wykroczenie pracownicze (zakaz wstępu na teren przedsiębiorstwa klienta de facto uniemożliwiał pracownikowi dalszą pracę) oraz utratę zaufania do pracownika, wobec którego nie można było przewidzieć, czy nie zachowa się podobnie w przyszłości, rujnując tym samym stosunki z kluczowym klientem.

 

Ta ciekawa i precedensowa sprawa pokazuje, że obowiązek przestrzegania polityk bezpieczeństwa nie ogranicza się tylko do polityk obowiązujących u pracodawcy. Uchybienie, zwłaszcza umyślne, regulacjom obowiązującym u kontrahenta, również może być przyczyną zwolnienia pracownika. W szczególności jeśli te regulacje dotyczą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

  • Sąd Najwyższy w uchwale z 26 sierpnia 2021 r. (III UZP 3/21) orzekł, że „pojęcie „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy”, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obejmuje wykonywanie umowy zlecenia (innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawartej przez pracownika z przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż towarów jego pracodawcy (np. przez Internet), z którym przedsiębiorca ten powiązany jest osobowo lub kapitałowo, także wtedy, gdy zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest odmienny od obowiązków objętych umową o pracę, a miejsce wykonywania zlecenia znajduje się poza miejscem świadczenia umowy
    o pracę
    ”.

 

Uwaga: dokonana przez Sąd Najwyższy interpretacja pozwala m.in. na zastosowanie wskazanego przepisu w zasadzie w każdej sytuacji, gdy pracodawca korzysta z usług podmiotu zewnętrznego, na rzecz którego jego pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zdaniem komentatorów, wykładnia dokonana przez SN jest zbyt szeroka i stoi w sprzeczności z celem wprowadzenia tego przepisu. Art. 8 ust.2a ustawy systemowej powinien mieć zastosowanie, gdy stosunki prawne między stronami w danym przypadku zostały ukształtowane tak, aby uniknąć konsekwencji prawnych, jakie miałyby zastosowanie, gdyby obowiązki wynikające z tych stosunków były wykonywane wyłącznie w ramach stosunku pracy wiążącego ubezpieczonego z jego pracodawcą.