Orzeczenia, o których warto wiedzieć

  • NSA w wyroku z dnia 27.09.2022 roku, sygn. akt II FSK 49/20, potwierdził, że wydatki firmy na procedury legalizacji pracy i pobytu pracowników obcokrajowców, nie stanowią przychodu tych pracowników.

 

Wydatki o których mowa to zwykle koszty pozwolenia na pracę, tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język polski, koszty karty stałego pobytu czy wiz pracowniczych. Ponieważ zwykle koszty te są ponoszone poprzez pracodawców zamierzających pozyskać nowego pracownika, to znaczy,  że są ponoszone w ich interesie, pomimo tego, ze od strony proceduralnej strona postepowań jest pracownik.

 

Sąd Administracyjny zanegował stanowisko organów skarbowych wychodzących z założenia że jest to przychód pracownika i potwierdził ostatecznie, że wydatki takie są ponoszone w interesie firmy, a zatem nie są przychodem pracownika i nie powinny być doliczane przez firmę jako płatnika do wynagrodzenia pracownika.