Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego

W stanowisku z dnia 05 marca 2021r. MRPiT wyjaśniło, że „zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Z przepisu tego wynika więc kolejność działań przy obliczaniu stawki zasiłku chorobowego przysługującej za jeden dzień, tzw. stawki dziennej zasiłku chorobowego. Zatem po obliczeniu kwoty, która jest podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, kwotę tę dzieli się przez 30, a następnie mnoży się przez odpowiednią stawkę procentową przysługującego zasiłku chorobowego, tj. odpowiednio 80%, 100% albo 70%. Zaokrąglenie wyniku do 1 gr według ogólnych zasad następuje na każdym etapie obliczeń, tj. po podzieleniu przez 30, a następnie po obliczeniu stawki procentowej zasiłku. Tak obliczona kwota jest stawką dzienną zasiłku chorobowego”.