Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2750 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego. Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Do wypadków przy pracy zgłoszonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.