Nadchodzące odnowienie zapisów na PPK

Zgodnie z postanowieniami ustawy o PPK, ważność deklaracji pracownika o rezygnacji z PPK wygasa ostatniego dnia lutego roku, w którym obowiązuje automatyczny zapis do PPK; w przypadku najbliższego „autozapisu” jest to dzień 28 lutego 2023 r.

 

W związku z tym, pracodawcy powinni:

  • poinformować pracowników którzy zrezygnowali z PPK o zbliżającym się wygaśnięciu ważność ich oświadczenia i wznowieniu „autozapisu”; informacja powinna być przekazana do końca lutego roku, w którym obowiązuje „autozapis”, przy czym osoby 55+ powinny być poinformowane o tym, że objęcie ich „autozapisem” będzie możliwe tylko wówczas, gdy do końca lutego złożą w firmie odpowiedni wniosek;

 

  • w braku przeciwnej deklaracji od pracowników, wznowić wpłaty do PPK za wszystkich uczestników PPK, również dla tych, którzy wcześniej złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK oraz

 

  • „zapisać do PPK” osoby, które deklaracje o rezygnacji z PPK złożyły jeszcze przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, a następnie dokonywać wpłat za te osoby.

 

Obowiązek zapisania do PPK i dokonywania związanych z tym rozliczeń ten nie istnieje w przypadku gdy uczestnicy PPK lub osoby zatrudnione złożą wcześniej kolejną deklarację o rezygnacji z PPK. Deklaracja taki wywołuje skutek z chwilą jej złożenia; oznacza to, że firma zaprzestaje naliczania, pobierania i przekazywania do PPK wpłat z chwilą otrzymania zawiadomienia od pracownika, a w przypadku złożenia go przed zapisaniem pracownika do PPK, wówczas obowiązki te w ogóle nie powstaną.

 

Przepisy dotyczące automatycznego zapisywania do PPK dotyczą osób w wieku między 18 a 55 lat życia; dla osób 55+ obowiązują odrębne zasady.