Kontrole PIP w 2023 roku

Zgodnie z planami kontroli PIP na 2023 rok, szczególnej weryfikacji poddane zostaną na-stępujące obszary działalności pracodawców:

 

❖ kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego (w tym place budowy),
❖ kontrole zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy,
❖ wzmożony nadzór nad zakładami pracy róż-nych branż w których występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe związane z wysokimi przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wysokimi wskaźnikami wy-padkowości.
Pozostałe obszary planowanych kontroli obejmą zwłaszcza:
❖ legalność zatrudnienia cudzoziemców,
❖ handel w niedziele,
❖ czas pracy i wypłaty wynagrodzeń,
❖ umowy cywilnoprawne,
❖ proces kwalifikowania przez pracodawcę prac jako wykonywanych w szczególnych warun-kach lub o szczególnym charakterze,
❖ praca zdalna.