Inne zmiany w kodeksie pracy

Sejm rozpoczął prace nad kolejnymi zmianami w Kodeksie pracy; tym razem w zakresie wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw: 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 2019/1158w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (nazywanej work-life balance).

 

Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim informowania o warunkach zatrudnienia (w szerszym zakresie niż dotychczas).

 

Druga zaś obejmuje zmiany w obszarze uprawnień rodzicielskich i ma na celu zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi.

 

Przykładowe zmiany wprowadzane nowelizacją, to:

  • rozszerzenie zakresu informacji dodatkowej do umów o pracę, co wymusi konieczność aktualizacji formularzy stosowanych w budowaniu kat osobowych,
  • umowy na okres próbny; czas, na jaki zostaną zawarte, ma zależeć od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała podpisać z zatrudnionym po okresie próbnym; to z kolei będzie miało wpływ na proces rekrutacji;
  • nowe rodzaje urlopów,
  • rozszerzenie przepisów antydyskryminacyjnych; skorzystanie przez pracownika z jakichkolwiek uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy nie może być podstawą niekorzystnego traktowania oraz powodować negatywnych konsekwencji; to z kolei może wymusić zmianę regulaminów pracy w których załącznikiem był wyciąg przepisów o niedyskryminacji w obecnym brzmieniu;
  • warunki powrotu po urlopie wychowawczym; taka osoba powinna zostać zatrudniona na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby nie korzystała z urlopu; oznacza to, że jeżeli były np. systemowe podwyżki w firmie, to one też będą dotyczyć takiej powracającej osoby; do tej pory dotyczyło to tylko osób korzystających np. z urlopu macierzyńskiego;
  • szkolenia; czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.

 

Nowe przepisy mają wejść w 21 dni od ogłoszenia.