Informacje dla pracowników delegowanych

Choć Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej wbrew obowiązkowi z niej wynikającemu nie została w Polsce wdrożona w terminie do 01.08.2022, to jednak po wejściu w życie wymaganych nią zmian pracownicy delegowani będą uzyskiwać od pracodawców dodatkowy pakiet informacji.

 

Zgodnie z projektowanym art. 291 § 2 k.p. przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego na obszarze państwa UE lub państwa nie będącego członkiem Unii na okres przekraczający cztery kolejne tygodnie pracodawca będzie zobowiązany przekazać pracownikowi, niezależnie od informacji wskazanych w art. 29 par. 3, informacje w postaci papierowej lub elektronicznej o:

  • państwie lub państwach, w których praca lub zadanie służbowe za granicą mają być wykonywane;
  • przewidywanym czasie trwania tej pracy lub zadania służbowego;
  • walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego za granicą;
  • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy lub zadania służbowego za granicą w przypadku, gdy takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy, chyba że wynika to z umowy o pracę;
  • zapewnieniu lub braku zapewnienia powrotu pracownika do kraju;
  • warunkach powrotu pracownika do kraju – w przypadku zapewnienia takiego powrotu.

 

Planowane są także zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Oprócz informacji wskazanych powyżej, pracodawca będzie informować pracowników o:

  • wynagrodzeniu za pracę przysługującym zgodnie z prawem państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik został delegowany;
  • dodatku z tytułu delegowania lub regulacjach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, w przypadku gdy takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy, postanowień regulaminów, statutów, układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, lub należnościach na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową;
  • linku do oficjalnej strony internetowej, prowadzonej przez państwo członkowskie, na terytorium którego pracownik został delegowany, zawierającej informacje o warunkach zatrudnienia, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych.

 

Planowane zmiany w przepisach uznają za wykroczenie sytuację, w której pracodawca nie informuje pracownika w terminie o powyższych warunkach jego zatrudnienia, naruszając w sposób rażący przepis dotyczący informowania o warunkach zatrudnienia.