Czego dotyczy Dyrektywa?

Dyrektywa dotyczy zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń w zakresie regulacji prawnych UE w kwestii m.in.:

  • zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,
  • bezpieczeństwa żywności i pasz, produktów i ich zgodności z wymogami,
  • bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska,
  • ochrony konsumentów,
  • zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  • możliwe jest rozszerzenie tej listy przepisów przez państwa członkowskie w ustawach krajowych.