Blackout w firmie

W przypadku gdy firma nie może prowadzić działalności (produkcyjnej, usługowej) z powodu przerw w dostawach mediów koniecznych do jej prowadzenia (energia elektryczna, gaz, itp.), powstaje pytanie o skutki takiego blackoutu w zakresie prawa pracy.

 

W takim przypadku, konsekwencje te to przede wszystkim:

 

  • niezawiniona przez pracownika przejściowa niemożliwość świadczenia pracy traktowana jest jako przestój, przy czym aby taki pracownik nabył prawo do wynagrodzenia, musi pozostawać w gotowości do świadczenia pracy (w firmie, w domu pod telefonem). Pracodawca może powierzyć pracownikowi na czas przestoju inną odpowiednią pracę na podstawie art. 81 § 3 k.p., czyli zgodną lub zbliżoną do jego kwalifikacji. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego możliwość powierzenia pracownikowi innej, odpowiedniej pracy w razie przestoju, nie jest ograniczona żadnym kalendarzowym terminem, może więc trwać dłużej niż trzy miesiące w roku kalendarzowym i może towarzyszyć jej obniżenie wynagrodzenia pracownika w porównaniu z wynagrodzeniem pobieranym przez pracownika poprzednio (wyrok z 17 stycznia 1978 r., I PRN 178/77), nie niżej jednak od wynagrodzenia gwarancyjnego (wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną).

 

  • jeżeli przerwy w dostawach będą z góry znane, pracodawca może tak ustalić czas pracy pracowników, aby w miarę możliwości uniknąć lub ograniczyć straty produkcji i koszty związane z wynagrodzeniami pracowników; możliwe jest również wydłużenie okresu rozliczeniowego i to nawet do 12 miesięcy w celu zapewnienia większej elastyczności w organizacji pracy.

 

  • zmiana organizacji czasu pracy może wymagać zmiany grafików; kodeks pracy nie przewiduje możliwości zmiany grafiku, to dopuszczalność jego zmiany „w nadzwyczajnych przypadkach” jest akceptowana przez PIP o ile jest przewidziana w Regulaminie Pracy (np. długotrwała nieobecność lub choroba innego pracownika); jeżeli zatem Regulamin nie przewiduje takich przypadków jak przerwy w dostawie energii, warto uzupełnić go na wypadek takiego scenariusza.